صفحه اصلی > اعضاء کمیته سیاست گذاری
.: اعضاء کمیته سیاست گذاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح مدرک

رشته تحصیلی

شغل/ سمت

1

دکتر محمدهادی ایمانیه

فوق تخصص

گوارش اطفال

استاد دانشگاه/ رئیس دانشگاه

2

دکتر سید بصیر هاشمی

دکترای تخصصی

گوش، حلق و بینی

استاد دانشگاه/ معاون پژوهشی دانشگاه

3

دکتر علیرضا چوبینه

دکترای تخصصی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد دانشگاه/ رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

4

دکتر محسن رازقی

دکترای تخصصی

فیزیوتراپی

استاد دانشگاه/ رئیس دانشکده علوم توانبخشی

5

دکتر ابوالفضل ذاکریان

دکترای تخصصی

ارگونومی

استاد دانشگاه/ رئیس انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

6

دکتر سید منصور کشفی

MPH

دکترای حرفه ای پزشکی

استاد دانشگاه/ رئیس دانشکده بهداشت

7

دکتر زهرا زمانیان

دکترای تخصصی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد دانشگاه/ معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

8

دکتر مهدی جهانگیری

دکترای تخصصی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد دانشگاه/ مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

9

مهندس هادی دانشمندی

کارشناسی ارشد

ارگونومی

کارشناس گروه/ کارشناس ارشد گروه ارگونومی