صفحه اصلی > راهنمای تنظیم چکیده مقالات
.: راهنمای تنظیم چکیده مقالات

عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان (قلم 14 نازنين برجسته)

                                                                     (فاصله)

*نويسنده اول1، نويسنده دوم2، نويسنده سوم3 (قلم نازنين 12 برجسته)

1- نام موسسه و آدرس کوتاه (قلم نازنين 10 معمولي) ـ حداکثر در يک خط

2- نام موسسه و آدرس کوتاه (قلم نازنين 10 معمولي) ـ حداکثر در يک خط

3- نام موسسه و آدرس کوتاه (قلم نازنين 10 معمولي) ـ حداکثر در يک خط

(فاصله)

آدرس تماس و ايميل نويسنده مسئول: (قلم نازنين 10 معمولي) آدرس كامل تماس پستي، شماره تلفن و فاكس و ايميل جاري

(فاصله)

(در چكيده تيترها با قلم نازنين برجسته و متن با قلم نازنين 12 معمولي حداكثر در 300 كلمه آورده شود. فاصله خطوط  single در نظر گرفته شود)

مقدمه و اهمیت موضوع: دربرگیرنده اهمیت موضوع، پیشینه علمی موضوع و هدف اصلی انجام پژوهش باشد. دربرگیرنده اهمیت موضوع، پیشینه علمی موضوع و هدف اصلی انجام پژوهش باشد. دربرگیرنده اهمیت موضوع، پیشینه علمی موضوع و هدف اصلی انجام پژوهش باشد.

مواد و روشها: در برگیرنده روشهای مورد استفاده برای انجام پژوهش، گروه هدف و روش نمونه برداری، روشها وابزار گردآوری داده ها، چگونگی و روش تجزیه و تحلیل داده ها باشد.در برگیرنده روشهای مورد استفاده برای انجام پژوهش، گروه هدف و روش نمونه برداری، روشها وابزار گردآوری داده ها، چگونگی و روش تجزیه و تحلیل داده ها باشد.

نتایج: دربرگیرنده مهمترین یافته های پژوهش و ارائه آنها به زبان علمی قابل درک باشد.دربرگیرنده مهمترین یافته های پژوهش و ارائه آنها به زبان علمی قابل درک باشد دربرگیرنده مهمترین یافته های پژوهش و ارائه آنها به زبان علمی قابل درک باشد دربرگیرنده مهمترین یافته های پژوهش و ارائه آنها به زبان علمی قابل درک باشد دربرگیرنده مهمترین یافته های پژوهش و ارائه آنها به زبان علمی قابل درک باشد.

بحث: در برگیرنده نتایج مقایسه یافته های پژوهش انجام یافته با سایر پژوهشها، تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس مستندات علمی و همچنین مهمترین ویژگی پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشها و محدودیتهای احتمالی باشد.در برگیرنده نتایج مقایسه یافته های پژوهش انجام یافته با سایر پژوهشها، تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس مستندات علمی و همچنین مهمترین ویژگی پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشها و محدودیتهای احتمالی باشد.در برگیرنده نتایج مقایسه یافته های پژوهش انجام یافته با سایر پژوهشها، تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس مستندات علمی و همچنین مهمترین ویژگی پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشها و محدودیتهای احتمالی باشد.

نتیجه گیری: در برگیرنده مهمترین نتایج برآمده از انجام پژوهش و پیشنهادات برای سایر پژوهشگران باشد.در برگیرنده مهمترین نتایج برآمده از انجام پژوهش و پیشنهادات برای سایر پژوهشگران باشد.

لطفا فایل زیر را مشاهده نمایید:
editor_file/rahnama_chekide(3).pdf