صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای عمومی:

1.       ارگونومی فيزيکی و سخت افزار(طراحی محصول)

2.       ارگونومی شناختی (طراحی نرم افزار، خطای انسانی، عملکرد شغلی)

3.       ارگونومی سازمانی و مشارکتی (طراحی سازمانی، استرس شغلی، بهره وری، کیفیت)

4.       ارگونومی محيطی

5.       ارگونومی فرهنگی و اجتماعی

6.       ارگونومی توانبخشی (سالمندی، توانمندسازی، معلولیت)

7.       ارگونومی و ایمنی

 

محورهای تخصصی:

1.       ارگونومی در کشورهای توسعه يافته، در حال توسعه و ايران

2.       ارگونومی، سلامت و توسعه پايدار

3.       ارگونومی و چالش های شغلی نيروی کار(خود اشتغالی- چند شغلی- مشاغل غير رسمی)

4.       ارگونومی و پيشگيری از آسيب های اسکلتی- عضلانی

5.       ارگونومی و پيشگيری از آسيب های روانی- اجتماعی

6.       ارگونومی و طراحی (محيط، محصول، فرآيند)

7.       کاربردهای بيومکانيک، آنتروپومتری و فيزيولوژی کار

8.       ارگونومی و تعالی سازمانی

9.       ارگونومی و مديريت ريسک

10.    ارگونومی، بهره وری و استراتژی سازمان

11.    ارگونومی در طراحی سازمان و مديريت

12.    ارگونومی و بهبود کيفيت

13.    ارگونومی ، آموزش و توسعه منابع انسانی

14.    ارگونومی و  HSE

15.    ارگونومی و بهره برداری ايمن از فناوری صلح آميز هسته ای

16.    ارگونومی در ارائه مراقبت های بهداشتی و برنامه های خودمراقبتی

17.    ارگونومی و توانبخشی

18.    ارگونومی و ايمنی فرآيند

19.    ارگونومی نظامی

20.    ارگونومی و پدافند غيرعامل

21.    ارگونومی و ايمنی حمل و نقل

22.    ارگونومی و فن آوري های نو (نظیر نانو ارگونومی)

23.    تأثير رکود اقتصاد جهانی بر توسعه ارگونومی

24.    ارگونومی، سالمندی و توانمندسازی

25.    نقش ارگونومی در بنگاه های کاری کوچک و متوسط (SME)

26.    اصول سياست ملی در توسعه ارگونومی (راهبردها و الزامات قانونی)

27.    ارگونومی قانونی