صفحه اصلی > پانل های تخصصی
.: پانل های تخصصی

 موضوع پانل های تخصصی دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
 
 
1)افق آموزش و پژوهش ارگونومی در کشور و تبیین جایگاه شغلی دانش آموخته گان ارگونومی و چالشهای پیش رو
(مسئول پانل: دکتر جبرائیل نسل سراجی)
 
             
2)ارگونومی در صنعت: چالشها و فرصتها
( مسئول پانل: دکتر مجید معتمدزاده)